СТАТУТ

спеціалізованої школи І-III ступенів № 314

з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва

Ідентифікаційний код 23392282

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва (далі – спеціалізована школа) є навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

1.2. Спеціалізована школа заснована на комунальній власності територіальної громади м. Києва та віднесена до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.3. Власником спеціалізованої школи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.4. Загальноосвітня середня школа І – ІІІ ступенів № 314 створена у 1994 році.

Відповідно до розпорядження Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації від 23.06.2003 року № 396 «Про реорганізацію загальноосвітньої середньої школи І – ІІІ ступенів № 314, спеціалізованої школи № 315 з поглибленим вивченням іноземної мови та створення спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови та гімназії № 315» отримала статус спеціалізованої.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади м. Києва» спеціалізована школа передана до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» спеціалізовану школу передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 28/9616 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» змінено найменування загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови на спеціалізовану школу І-Ш ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва та передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.5. Адреса місцезнаходження спеціалізованої школи:

02068, м. Київ, вул. Княжий Затон, 7-А; тел. (044) 573-60-06, 573-61-00, 574-91-49.

1.6. Спеціалізована школа є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та має право відкрити спеціальний рахунок (для обліку з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків), може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний номер.

1.7. Головною метою спеціалізованої школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями спеціалізованої школи є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, техніку, людину і суспільство.

1.9. Спеціалізована школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.10. Спеціалізована школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Спеціалізована школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання Державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У спеціалізованій школі визначена українська мова навчання. Запроваджено поглиблене вивчення англійської та німецької мов у школах І – ІІІ ступенів.

З урахування освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази спеціалізована школа може запроваджувати поглиблене вивчення інших предметів та організовувати навчання в старшій школі за іншими профільними напрямами.

1.13.Спеціалізована школа має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим статутом;

отримувати відповідно до законодавства України кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, благодійних фондів, організацій, установ тощо;

використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

встановлювати вид шкільної форми для учнів.

1.14. Класи у спеціалізованій школі формуються за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до спеціалізованої школи.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.15. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у спеціалізованій школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.16. У спеціалізованій школі створюються та функціонують: методична рада, методичні об’єднання вчителів філології, іноземних мов, гуманітарних і природничих наук, фізичної культури, предметів художньо-естетичного циклу учнівські творчі групи (гуртки, секції) за інтересами, психологічна служба, батьківський комітет тощо.

1.17. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в спеціалізованій школі здійснює практичний психолог.

Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальним педагогом.

1.18. Медичне обслуговування учнів здійснюються медичним працівником спеціалізованої школи та управлінням охорони здоров’я Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.19. Взаємовідносини спеціалізованої школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та чинним законодавством України.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Спеціалізована школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів.

В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи спеціалізованої школи, визначаються перспективи її розвитку.

Плани роботи затверджуються на спільному засіданні педагогічної ради та ради спеціалізованої школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у спеціалізованій школі, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план спеціалізованої школи погоджується радою спеціалізованої школи і затверджується управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Індивідуальний робочий навчальний план спеціалізованої школи погоджується радою спеціалізованої школи і затверджується управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, погоджується Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Міністерством освіти і науки України.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники спеціалізованої школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Спеціалізована школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Приймання учнів до спеціалізованої школи здійснюється на конкурсній основі, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Правил конкурсного приймання учнів до спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови.

Учні, які закінчили 2 – 8 класи з Похвальним листом, та випускники 9-х класів, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються до відповідного (спеціалізованого або профільного) класу без конкурсних випробувань.

Випускники 4-х та 9-х класів спеціалізованої школи, які в поточному навчальному році мають навчальні досягнення 7-12 балів, за рішенням педагогічної ради школи зараховуються до 5-го та 10-го класу без конкурсних випробувань.

2.6. Директор спеціалізованої школи зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами конкурсного приймання до спеціалізованої школи, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.7. Зарахування учнів до спеціалізованої школи після проходження ними конкурсного відбору здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини (паспорта), медичної довідки встановленого зразка, особової справи, до 10–11-х класів – свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.8. У разі вибуття учня з населенного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до спеціалізованої школи заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населенного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до спеціалізованої школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.9. У спеціалізованій школі для 1–4-х класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріально-технічної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюються наказом директора спеціалізованої школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Групи комплектуються із учнів одного або декількох класів.

До виховної роботи в групах продовженого дня можуть залучатися вчителі, керівники гуртків.

Режим роботи в групах продовженого дня та режим роботи вихователів і інших осіб, пов’язаних з виховною роботою в них, затверджується директором спеціалізованої школи.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються спеціалізованою школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри згідно структури, встановленої органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Тривалість уроків у спеціалізованій школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2 – 4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та Головним управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у спеціалізованій школі визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та педагогічних вимог і затверджуються директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у спеціалізованій школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм і індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням перших класів не задаються.

2.15. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік навчальних досягнень учнів.

У першому класі дається вербальна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного оцінювання, державної підсумкової атетстації доводяться до відома учнів класоводом, вчителем-предметником, головою атестаційної комісії.

2.17. Переведення учнів спеціалізованої школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.18. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного профільного предмета чи трьох і більше непрофільних предметів, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із спеціалізованої школи.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам відповідних Державних стандартів освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь спеціалізованої школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні 2–8, 10-х класів – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні спеціалізованої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються відповідні форми морального заохочення.

2.22. У спеціалізованій школі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

Спеціалізована школа може виконувати освітні програми і надавати платні посдуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

2.23. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.24. Цілі виховного процесу в спеціалізованій школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.25. У спеціалізованій школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.26. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.27. Дисципліна в спеціалізованій школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою спеціалізованої школи;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування спеціалізованої школи;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому, ніж визначено відповідними Державними стандартами освіти, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом спеціалізованої школи;

дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи;

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, здорового способу життя, дбати про охайний зовнішній вигляд.

3.5. Учні спеціалізованої школи залучаються за їх згодою та за згодою їх батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці, відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.7. Педагогічними працівниками спеціалізованої школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.8. До педагогічної діяльності в спеціалізованій школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Педагогічні працівники мають право на:

на захист професійної та людської честі і гідності;

самостійний вибір форм, методів, способів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

внесення керівництву спеціалізованої школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів спеціалізованої школи та інших органів громадського самоврядування;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу рокув в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором спеціалізованої школи і затверджується управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.13. Педагогічні працівники спеціалізованої школи зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, на рівні обов’язкових державних вимог;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора спеціалізованої школи;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу спеціалізованої школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України, бережливе ставлення до природи;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту), накази і розпорядження директора спеціалізованої школи, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

вести відповідну документацію.

3.14. У спеціалізованій школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.16. Права і обов’язки інших (не педагогічних) працівників регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спеціалізованої школи;

звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності спеціалізованої школи;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази спеціалізованої школи;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування спеціалізованої школи та у відповідних державних, судових органах.

3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

поважати честь і гідність дитини та працівників спеціалізованої школи;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.19. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють обов’язків, передбачених законодавством, спеціалізована школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.20. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування спеціалізованої школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню спеціалізованої школи;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.21. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися цього Статуту, виконувати накази та розпорядження директора спеціалізованої школи, рішення органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі тощо.

4. УПРАВЛІННЯ спеціалізованою школою

4.1. Управління спеціалізованою школою здійснюється Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією.

Безпосереднє керівництво спеціалізованою школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор спеціалізованої школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідними органами управління освітою згідно із чинним законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора спеціалізованої школи з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування спеціалізованої школи є загальні збори (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників спеціалізованої школи – зборами трудового колективу;

учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи - 15, учнів - 15, батьків і представників громадськості - 15.

Загальні збори (конференція) є правочинними, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду спеціалізованої школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради спеціалізованої школи;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності спеціалізованої школи;

затверджують основні напрями удосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності спеціалізованої школи.

4.3. У період між конференцією діє рада спеціалізованої школи.

4.3.1. Метою діяльності ради спеціалізованої школи є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку спеціалізованої школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління спеціалізованою школою;

розширення колегіальних форм управління спеціалізованою школою;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку спеціалізованої школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного психологічного клімату в спеціалізованій школі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються конференцією школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада спеціалізованої школи діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

4.3.5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора спеціалізованої школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення спеціалізованої ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, доводяться в тижневий термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації спеціалізованої школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету спеціалізованої школи.

4.3.6. Очолює раду спеціалізованої школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.7. Рада спеціалізованої школи:

організовує виконання рішень конференції;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи спеціалізованої школи та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;

затверджує режим роботи спеціалізованої школи;

сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи спеціалізованої школи;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. У спеціалізованій школі за рішенням конференції може створюватися і діяти Піклувальна рада, органи батьківського та учнівського самоврядування.

4.5. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями Піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у спеціалізованій школі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази спеціалізованої школи;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників спеціалізованої школи;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та спеціалізованою школою.

4.5.2. Піклувальна рада спеціалізованої школи формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на загальношкільній конференції спеціалізованої школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора спеціалізованої школи.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальношкільній конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу не менше як третини її членів.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу спеціалізованої школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

4.5.4. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради:

скликає і координує роботу Піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора спеціалізованої школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази спеціалізованої школи;

залучати додаткові джерела фінансування спеціалізованої школи;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази спеціалізованої школи;

стимулювати до творчої праці педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи спеціалізованої школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор спеціалізованої школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог відповідних Державних стандартів, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками та учнями у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів;

користується в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників спеціалізованої школи;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

приймає та звільняє технічний та обслуговуючий персонал у встановленому законодавством порядку, застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції).

4.7. У спеціалізованій школі створюється постійно діючий колегіальний орган –педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор спеціалізованої школи.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування, режиму роботи спеціалізованої школи, варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників спеціалізованої школи;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності спеціалізованої школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального заохочення батьків і осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників спеціалізованої школи за невиконання ними своїх обов’язків.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб спеціалізованої школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У спеціалізованій школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база спеціалізованої школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі спеціалізованої школи.

5.2. Майно спеціалізованої школи належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

5.3. Спеціалізована школа має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.4. Спеціалізована школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна спеціалізованої школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані спеціалізованій школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база спеціалізованої школи складається із навчальних і спеціальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивних, актової і читальної зал, бібліотеки, архіву, тиру, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.7. Спеціалізована школа користується земельною ділянкою, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські та навчальні будівлі тощо.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Спеціалізована школа утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва, інших надходжень, не заборонених законодавством, від надання платних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

6.2. Використання отриманих доходів (прибутків) здійснюється виключно для фінансування видатків на утримання спеціалізованої школи, реалізації мети (цілей та завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) та працівників спеціалізованої школи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.3. Спеціалізована школа є неприбутковою організацією.

Фінансово-господарська діяльність спеціалізованої школи здійснюється на основі її кошторису.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в спеціалізованій школі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

6.5. Спеціалізована школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

За рахунок власних надходжень можуть фінансуватися заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу спеціалізованої школи в порядку, встановленому законодавством України.

6.6. Звітність про діяльність спеціалізованої школи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Спеціалізована школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Спеціалізована школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

8.1. Державний контроль за діяльністю спеціалізованої школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють: Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник, відповідні органи управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю спеціалізованої школи є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) спеціалізованої школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію спеціалізованої школи приймає власник.

Реорганізація спеціалізованої школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління спеціалізованою школою.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання спеціалізованої школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

Керівник апарату О. Кучук

Директор спеціалізованої школи І. Жебчук

Кiлькiсть переглядiв: 591

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.